بیلدر ژل آلین هلویی

- غلظت بالا

- ایجاد سطح نسبتا ضخیم

- ایجاد سطح صیقلی