سر سوهان شنی روسی 1

-اصل

-مناسب از بین بردن کوتیکول