خانه/مواد کاشت ناخن/لیکویید/لیکوئید حرارتی کاشت ناخن

لیکوئید حرارتی کاشت ناخن

-سرعت خشک شدن مناسب