پلی ژل 30 گرمی صورتی

-غلظت مناسب

-بدون آسیب به صدف ناخن