پلی ژل 30 گرمی نچرال

-غلظت مناسب

-بدون آسیب به صدف ناخن