پلی ژل 30 گرمی هلویی

-غلظت مناسب

-بدون آسیب به صدف ناخن