کوکتل پدیکور طرح قلب گلدار

-ایجاد نرمی و لطافت در پوست

-مناسب  پدیکور