کوکتل پدیکور کوچک طرح ستاره

-ایجاد نرمی و لطافت در پوست

-مناسب  پدیکور