نوار دیزاین منعطف زرد

  • قابل استفاده بر روی ناخن معمولی و کاشت
  • رنگ زرد